Làm cho Flash hiện bên dưới tag DIV
Gửi ngày 8 tháng 10 năm 2011

Trong Web, bình thường nếu các layer sử dụng tag DIV để hiện thị, nếu có đối tượng Flash trên trang và hiển thị cùng một vị trí với tag DIV thì Flash sẽ đề lên tag DIV đó.

Để tại DIV có thể nằm trên Flash, cần phải khai báo thêm thuộc tính wmode là transparent. theo mẫu phía dưới, phần chữ màu đỏ là phần bổ sung thêm!

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000"
id="obj1"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0"
width="623"
height="196">
<param name="movie" value="images/banner.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="images/banner.swf"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash"
name="obj1"
width="623"
height="196"
quality="High"
wmode="transparent">
</object>

Print In tin
Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM