Code cắt chuỗi địa chỉ IP bằng ASP
Gửi ngày 16 tháng 3 năm 2010

Function fixip(ip)
    strFix = Trim(Replace(ip,"-","."))  ' cắt khoảng trắng và thay thế "-" thành "." trong IP (nếu có)
   
    If InStr(1, strFix, ":", 1) > 0 Then  ' nếu trong IP có : là có port thì
       Pos = InStr(1, strFix, ":", 1)  ' số kí tự từ đầu đến : (port)
       strFix = Trim(Left(strFix,Pos-1))  ' lấy bên trái kí tự : Pos kí tự - 1 (trừ đi :)
    End If
   
    fixip = strFix  ' trả về hàm
End Function


Giờ bạn có thể dùng hàm này để cắt bỏ port của 1 ip bất kỳ, cho dù Ip đó có port 4 hay 5... kí tự đi chăng nữa.

Vd: 123.345.567.789:12345

Sau khi qua Function trên sẽ có kết quả là: 123.345.567.789

Đây là code Admin tự viết, các bạn có thể góp ý thêm.

Print In tin
Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM