Source code ví dụ mẫu về Listview VB 6
Phát hành: Quang Sáng Ngày phát hành: 15/4/2004
Lượt tải: 3061 Lượt xem: 12508
Dung lượng: 501 Kb rar Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 18/5/2010
Yêu cầu: VS 6.0

Đây là source code ví dụ mẫu về Listview VB 6, csdl SQL Server 2000 bạn chỉ cần attach vô là dùng được. Code viết dễ hiểu, Có Form mẫu bao gồm các Button Thêm, Xóa, Sửa, Lưu, Bỏ Qua, Thoát, ListView.

Sử dụng flag để kiểm tra trạng thái Thêm hay Sửa, và dùng chung Button Lưu để lưu dữ liệu khi nhấn Thêm hoặc Sửa.

Nói chung các bạn có thể dựa vào Form mẫu này để làm các Form khác, và hoàn chỉnh đề tài tốt nghiệp của mình.

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM