TIN MỚI:
Video clip
Loading the player...
Hỗ trợ trực tuyến
Xếp hạng Alexa
Quảng cáo Logo
TRANG CHỦ / BÀI VIẾT HƯỚNG DẪN / KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH

Khi bạn Restore file Backup database được tạo từ máy cài SQL Server 2008 vào máy cài SQL Server 2005 thì hệ thống sẽ báo lỗi, không Restore được vì không tương thích. Vậy có cách nào để bạn có thể đưa toàn bộ dữ liệu được tạo từ SQL Server 2008 xuống SQL Server 2005?

xem tiếp

Mặc định trong Microsoft SQL Server 2008 sẽ không cho bạn Edit Table trong chế độ Design, để chỉnh sửa được Table ở chế độ Design thì bạn phải vào Menu Tools chọn Options, tiếp đến ở phần Designers bạn chọn Tables and Database Designer...

xem tiếp

Khi bạn chạy trang web hoặc ứng dụng của mình báo lỗi The ‘Microsoft.Jet.OLEDB.4.0′ hoặc 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' provider is not registered on the local machine. Lỗi ngày xảy ra thông thường do 1 trong 2 trường hợp sau: Máy bạn không cài Office 2007 Jet drivers, hoặc là bạn chạy ứng dụng 32 bit trong môi trường x64 mặc định.

xem tiếp

Chúng ta sẽ bắt đầu với phần giới thiệu sơ lược về mô hình phát triển thông dụng 3 lớp, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành thiết kế ứng dụng theo mô hình này. Trong bài viết này không có tham vọng trình bày lại chi tiết mô hình thiết kế ứng dụng đa lớp/tầng là như thế nào. Chỉ tóm tắt ngắn gọn lại những điểm chính của mô hình 3 lớp, mà cụ thể là 3 lớp logic.

xem tiếp

Function fixip(ip)
    strFix = Trim(Replace(ip,"-","."))  ' cắt khoảng trắng và thay thế "-" thành "." trong IP (nếu có)
   
    If InStr(1, strFix, ":", 1) > 0 Then  ' nếu trong IP có : là có port thì
       Pos = InStr(1, strFix, ":", 1)  ' số kí tự từ đầu đến : (port)
       strFix = Trim(Left(strFix,Pos-1))  ' lấy bên trái kí tự : Pos kí tự - 1 (trừ đi :)
    End If
   
    fixip = strFix  ' trả về hàm
End Function


xem tiếp

<script language="javascript">
 function playmedia(url)
 {
  var media = document.getElementById("MP");
  media.url =url;
  media.controls.play();
 }
</script>

xem tiếp
Từ khóa: Mục tin:
  Kiểu gõ phím: Tắt Telex VNI VIQR
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá Download CTIM như thế nào?

Nội dung hay và bổ ích
Nội dung khá tốt
Nội dung bình thường
Nội dung không hay
Khác
Quảng cáo Logo